Sneltransport en Koeltransporten                                                                Luchthaven- en zakelijk vervoer

 

Algemene Voorwaarden

Art 1. Toepassingsbeleid

 • Door een vervoer aan EURO DELIVERY & SERVICES BVBA toe te vertrouwen,aanvaardt de afzender zonder voorbehoud de huidige algemene voorwaarden. Als afzender wordt beschouwd elke natuurlijke of rechtspersoon die EURO DELIVERY & SERVICES BVBA belast met het vervoeren van goederen of die een overeenkomst afsluit met EURO DELIVERY & SERVICES BVBA.

Art 2. Vervoersvoorwaarden

 • Elk vervoer valt onder de toepassing van het CMR-Verdrag, behalve indien er uitdrukkelijk van wordt afgeweken in deze Algemene Voorwaarden of indien het vervoer onder toepassing van een andere wetgeving of een ander verdrag valt.

Art 3. Vervoerstermijnen

 • De opgegeven vervoerstermijnen zijn niet bindend: EURO DELIVERY & SERVICES BVBA spant zich in om zich te houden aan normale vervoerstermijnen. EURO DELIVERY & SERVICES BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaat door laattijdige levering, wat ook de oorzaak van de vertraging is.

Art 4. Transport

 • Onder transport wordt verstaan elk vervoer waarbij EURO DELIVERY & SERVICES BVBA instaat, voor afhaling van de goederen bij de afzender of het door de afzender opgegeven adres en de onmiddelijke levering bij de geadresseerde.

 • Het transport wordt uitgevoerd op basis van een berekening d.m.v. software, die eveneens het aantal te rijden en het aantal aan te rekenen kms bevat: klachten i.v.m. het aangerekende aantal kms worden niet aanvaard 

Art 5. Verpakking

 • De verpakking van de goederen wordt uitgevoerd door de afzender, of minstens onder zijn volledige verantwoordelijkheid. De afzender zal de goederen beschermen tegen alle risicos van het vervoer, onder meer rekening houdend met de aard van de inhoud,de bestemming en de handelingen eigen aan het vervoer. De afzender zal er in het bijzonder over waken dat de inhoud of een deel ervan niet kan worden weggenomen zonder de verpakking te beschadigen. De afzender zal aan EURO DELIVERY & SERVICES BVBA homogene zendingen toevertrouwen. Hij zal vermijden meerdere met tape samengekleefde of met touw samengebonden pakjes aan EURO DELIBERY & SERVICES BVBA toe te vertrouwen.

 • EURO DELIVERY & SERVICES BVBA houdt zich het recht voor goederen te weigeren die niet voldoen aan de hogervermelde vereisten.

Art 6. Tarieven

 • De prijzen voor transport valt geheel onder de Algemene Voorwaarden.

 • Wij behouden ons het recht voor onze tarieven op ieder moment te wijzigen.

Art 7. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van EURO DELIVERY & SERVICES BVBA is steeds beperkt tot de dekking voorzien in haar CMR-verzekeringspolis of tot de aansprakelijkheid voorzien in het CMR-Verdrag, al naargelang welke van beide het laagste is: EURO DELIVERY & SERVICES BVBA kan nooit voor een hoger bedrag worden aangesproken. Onze transporten worden steeds uitgevoerd onder toepassing van het CMR-Verdrag en de CMR-Voorwaarden ( zie CMR-Wetgeving).

 • Indien bij het afhalen van de goederen geen tegensprekelijke staat werd opgesteld tussen EURO DELIVERY & SERVICES BVBA en de afzender, dan kan EURO DELIVERY & SERVICES BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan deze goederen.

 • WIj zijn slechts verantwoordelijk voor de verzending vanaf de in ontvangstneming tot de afgifte aan de bestemmeling.

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van een verzending die te wijten is , zelfs gedeeltelijk, aan toeval of overmacht, aan de fout van derden.

Art 8. Betaling- Facturatie

 • Alle facturen van EURO DELIVERY & SERVICES BVBA dienen contant te worden betaald, behalve indien een andere vervaldag werd overeengekomen.

 • Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van of op één van de bankrekeningen van EURO DELIVERY & SERVICES BVBA.

 • Alle rechtzettingen of prijsstijgingen die niet onmiddelijk worden geweigerd op het ogenblik van de levering of diensten worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant.

 • Elke bestelling van onze diensten kan niet worden geannuleerd noch gewijzigd tenzij met onze schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring.

 • In geval van annulatie van de bestelling is er een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van 54€.

 • Het ons toevertrouwde vervoer valt onder de toepassing van de Algemene Voorwaarden.

 • De transportvoorwaarden gebaseerd op de Conventie van het Internationaal Goederentransport over de weg (CMR) zijn eveneens van toepassing.

 • Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde ( afdeling Sint-Niklaas) bevoegd.

 

EURO DELIVERY & SERVICES BVBA

Express- en Thermo Spoedleveringen

 

gallery/2427_258169974-ts1520551801.jpg (1)
gallery/volgonsopfacebook
gallery/instagram-volgbutton